განცხადებები

ქალაქ რუსთავის საკრებულოს აპარატის სტრუქტურა

საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილება

ირინა სიუკაევი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 69 09


 ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილება

გვანცა ბირთველიშვილი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 69 09


იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

მაკა პაქსაშვილი

 მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ტელეფონი:0(341) 25 77 07


 საოქმო განყოფილება

მარინა პაპუაშვილი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 87 07


მატერიალურ–ტექნიკური და კომპიუტერული უზრუნველყოფის განყოფილება

მადონა ჩიხრაძე

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 54 44


 საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილება

მანუჩარ ვაჩაძე

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 25 67 07