განცხადებები

საკრებულოს ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული ნებისმიერი ნორმატიული აქტი ქყვენდება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე, სწორედ matsne.gov.ge-ზე გამოქვეყნების შემდეგ იძენს ნებისმიერი აქტი ოფიციალურ იურიდიული ძალას

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე წარმოადგენს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს და წარმოადგენს ოფიციალურ ბეჭდვით ორგანოს.

საკანონმდებლო მაცნე