განცხადებები

საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა დამტკიცებულია -  ,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების, საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N11 დადგენილებით, რომელიც განთავსევულია სსიპ ,,საკანონმდებლო მაცნის" ელექტრონულ ვენგვერდზე - www.matsne.gov.ge

(დღეის) მდგომარეობით ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს: 44 ერთეულს.

შტატით გათვალისწინებული პოზიცია - 34

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი -10

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის გენდერული ჭრილი:

ქალი - 31

კაცი - 13

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული ჭრილი:

ქალი - 2

კაცი - 23