განცხადებები

საზოგადოებრივი აზრის კვლევა

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საზოგადოებრივი აზრის საბაზისო კვლევა 2016

ვრცლად