განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

იხილეთ ვრცლად


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი 2023-2026 წლებისათვის (პირველი ვარიანტი)

იხილეთ ვრცლად

 


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებისა და პროგრამულ ბიუჯეტში გენდერული ასპექტების გათვალისწინების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

ვრცლად იხილეთ

პრიორიტეტების ოქმი #1

პრიორიტეტების ოქმი #2

პრიორიტეტების ოქმი #3


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებისა და პროგრამულ ბიუჯეტში გენდერული ასპექტების გათვალისწინების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

ვრცლად იხილეთ

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებისა და პროგრამულ ბიუჯეტში გენდერული ასპექტების გათვალისწინების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 1 მარტის Nბ38.38210604 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

პრიორიტეტების ოქმი #1

პრიორიტეტების ოქმი #2

პრიორიტეტების ოქმი #3

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი 2022-2025 წლებისათვის (პირველი ვარიანტი)“


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 


ალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი