განცხადებები

საკრებულოს საქმიანობის მარეგულირებელი აქტები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის დებულება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესი