განცხადებები

ქალაქის სტრატეგიული განვითარება

ქ. რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა 2020-2022

რუსთავის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა


 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის დადგენილება #154

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის – გენერალური გეგმისა
და განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე

ზონირების რუკა

ქვეზონების რუკა