განცხადებები

რუსთავის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა

2021 წლის სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტების ნუსხა

იხილეთ ვრცლად

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2021 წლის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა

იხილეთ ვრცლად

2020 წლის სარგებლობის უფლებით გასაცემი ობიექტების ნუსხა

იხილეთ ვრცლად

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2020 წლის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა

იხილეთ ვრცლად

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 დეკემბრის  N205 განკარგულება

იხილეთ ვრვლად

 

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 4 აპრილის N102 განკარგულება

იხილეთ ვრცლად

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტებისა და სარგებლობის უფლებით (იჯარა) გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2017 წლის 21 აგვისტოს N1245 განკარგულება

იხილეთ ვრცლად

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ"

 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 იანვრის #1093 განკარგულება

იხილეთ ვრცლად

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტებისა და სარგებლობის უფლებით (იჯარა) გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 13 დეკემბრის #1039 განკარგულება

იხილეთ ვრცლად

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტებისა და სარგებლობის უფლებით (იჯარა) გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 ნოემბრის განკარგულება #1017

იხილეთ ვრცლად

 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივნისის N871 განკარგულება

იხილეთ ვრცლად

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო და სარგებლობის უფლებით (იჯარა) გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 მაისის N834 განკარგულება

იხილეთ ვრცლად

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო  ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 აპრილის N801 განკარგულება 

იხილეთ ვრცლად

                                                              

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცებისა და აუქციონის გზით სარგებლობის უფლებით (იჯარა) განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 მარტის N 770 განკარგულება

იხილეთ ვრცლად

 

"ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცებისა და აუქციონის გზით სარგებლობის უფლებით (იჯარა) განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ"

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 იანვრის განკარგულება N713

იხილეთ ვრცლად