განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაცია

მოქალაქეებს უფლება აქვთ, გაეცნონ ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებულ საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღონ მისი ასლები, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის შესახებ


 

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, შეავსოთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სტანდარტული ფორმა (ჩაამოტვირთეთ)  


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

 არჩილ ძამაშვილი

ტელეფონი: 341 25 77 07

ელ.ფოსტა: archil.dzamashvili@rustavi.gov.ge