განცხადებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მიმოხილვა


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნა 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან დაკავშირებით


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების 2020 წლის ფინანსური ანგარიში


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის მიმოხილვა 


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა 


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნა 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან დაკავშირებით

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების 2019 წლის ფინანსური ანგარიში


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის ანგარიში


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში