განცხადებები
პეტიციის შესახებ
მიუთითეთ მოკლედ და ლაკონურად, თუ რას ითხოვს თქვენი პეტიცია.
ვრცელი ტექსტი თქვენი პეტიციის შესახებ.
ელექტრონული ხელმოწერე pdf ზე გთხოვთ ატვირთეთ აქ.
თქვენ შესახებ
ცხოვრობთ რუსთავის მუნიციპალიტეტში?
პირადობის მოწმობის ასლის ატვირთვა (PDF, PNG, JPG, JPEG).
ყურადღება
გთხოვთ, პეტიციის შექმნამდე დარწმუნდეთ, რომ საიტზე უკვე არ არის დარეგისტრირებული მსგავსი პეტიცია. ამისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძიება